Home (Creole)

Istwa Nou

Depi 2006 Dream in Green (DIG) ap pote kontribisyon pa l nan ede ranfòse endividi, jèn an patikilye, pou pote yon repons fas ak defi n ap travèse onivo chanjman klimatik ak lòt kalte defi anviwònmantal n ap fè fas nan zòn South Florida (Sid Florida). DIG pote asistans bay lekòl, fwaye, gouvènman lokal ansanm ak antrepriz pou redwi dega yo kapab fè nan anviwònman an. Nan tabli patenarya nan kominote nou, nou devlope, nou mete sou pye epi sipèvize pwogram edikatif ansanm ak atelye k ap fè pwomosyon pou yon konpòtman ki montre respè pou anviwònman sa a nan pami plizyè gwoup ki genyen tout kalte laj, san konte yo vize espesyalman elèv ki nan nivo matènèl rive jouk nan 12èm ane.

Entegrasyon pa nou

Youn nan pi gwo pwoblèm nan resiklaj ak pousantaj siksè li se kontaminasyon, oswa lè atik ki pa resikle fini nan sistèm resiklaj la. Bay kominote yo ak dènye enfòmasyon resiklaj nan yon fason aksesib ap ede diminye kantite fatra ki voye nan depotwa yo ak ensinerateur. San enfòmasyon apwopriye, konfizyon ta ka egziste nan mitan rezidan yo nan minisipalite diferan sou sa ki ka epi ki pa ka resikle ki mennen nan ogmante pwoblèm jete fatra ilegal nan kominote yo ak ogmante kontaminasyon nan materyèl resikle dapre US la. Depatman Enèji. Aplikasyon nou an vize pou ede Konte Miami-Dade ak minisipalite li yo atenn objektif resiklaj yo pandan y ap edike rezidan yo sou benefis resiklaj.

Solisyon nou

Recyclepedia sèvi kòm yon fason pou jwenn aksè nan enfòmasyon resiklaj aktyèl pou li konplè epi fasilman aksesib pou tout rezidan yo kapab resikle byen, sa ki ta lakòz yon rediksyon nan polisyon ak yon ogmantasyon nan sante jeneral nan kominote yo. Rezidan nan diferan minisipalite ka itilize Recyclepedia pou jwenn enfòmasyon egzak sou atik ki akseptab pou bwat resiklaj yo. Si gen atik ki pa aksepte nan pwogram resiklaj minisipalite w la, Recyclepedia bay divès kote kote yo ka depoze atik yo pou yo jete yo kòrèkteman.

Patenè Nou Yo

An 2021, DIG te resevwa yon sibvansyon nan men The Children’s Trust ki t ap sipòte kreyasyon Recyclepedia ki gen pou objektif final pou li resikle, redwi polisyon epi amelyore lasante nan kominote k ap viv nan rejyon Miami-Dade! DIG ap travay nan tèt kole ak anpil rejyon, òganizasyon ki pa travay pou lajan ansanm ak patenè ki nan kominote a pou ede nan gaye pawòl la epi founi plis done.