Curbside (Creole)

Chwazi rejyon w lan

Gade kisa ou gen lakay ou ki kapab resikle

Ramasaj la fèt bò lari a sèlman!
Poubèl resiklaj gratis! Livrezon: Rele 311